Information om behandling av personuppgifter

VARFÖR GER VI INFORMATION OM HUR VI BEHANDLAR PERSONUPPGIFTER?

 

Denna Information om behandling av personuppgifter är gemensam för AB Stångåstaden 556041-6850, (Stångåstaden), Studentbostäder i Linköping AB, 556596-6792, (Studentbostäder) och Kulturfastigheter i Linköping AB 556336-6086 (Kulturfastigheter), som alla ingår i samma koncern.

Denna informationstext förklarar hur dina personuppgifter behandlas när du söker bostad, lokal, förråd eller parkeringsplats hos någon av oss eller är eller har varit hyresgäst hos oss. Vi värnar om din personliga integritet och strävar efter att alltid skydda dina personuppgifter på bästa sätt och är angelägna om att följa alla vid var tid gällande lagar och regler för dataskydd. Vi vill därför att du läser vidare för att få veta mer.

När vi skriver ”vi” eller ”oss” i denna information, menar vi det eller de bolag i koncernen (alltså Stångåstaden, Studentbostäder eller Kulturfastigheter) som är ansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. För mer information om vem eller vilka som är ansvarig för vilken behandling av dina personuppgifter, läs mer under punkt 2. För att underlätta för dig har Stångåstaden, Studentbostäder och Kulturfastigheter utsett en gemensam dataskyddskoordinator som du kan vända dig till med alla frågor. Läs mer om det under punkt 3.

Om du har frågor kring behandling av dina personuppgifter är du alltid välkommen att kontakta oss. Du har även rätt att få denna information utskriven av oss eller skickad till dig.

 

1. VAD INNEBÄR DET ATT BEHANDLA PERSONUPPGIFTER?

 

1.1 Vad är en personuppgift?

En uppgift är en personuppgift om den, själv eller tillsammans med andra uppgifter, kan knytas till en levande person. Personuppgifter om dig är alltså all information som direkt eller indirekt identifierar dig, t.ex. ditt namn, din e-postadress, en bild på dig, eller lägenhetsnumret till den lägenhet du hyr av oss. Även IP-nummer, cookies och andra krypterade uppgifter och elektroniska identiteter är personuppgifter, om de kan kopplas till dig eller någon annan fysisk person.


1.2 Vad är behandling av personuppgifter?

Alla typer av åtgärder som vi gör med dina personuppgifter är behandling av personuppgifter. Det kan t.ex. vara åtgärder som att uppgifterna samlas in, registreras i datasystem, organiseras i register, struktureras eller sammanställs, lagras på våra dataservrar, används eller lämnas ut till annan. Det kan också vara åtgärder som att sammanföra uppgifterna, begränsa omfånget av uppgiften, eller om vi raderar eller förstör uppgiften. 

 

2. VEM ÄR ANSVARIG FÖR DINA PERSONUPPGIFTER?

 

Eftersom Stångåstaden, Studentbostäder och Kulturfastigheter har ett nära samarbete, vill vi berätta hur vi ser på personuppgiftansvaret oss emellan. När du söker bostad, lokal, förråd eller parkeringsplats, eller är eller har varit hyresgäst hos oss, är den personuppgiftsansvariga det bolag som du vill hyra, hyr, eller har hyrt av.

 

2.1 Stångåstadens personuppgiftsansvar

Om du söker bostad, lokal, förråd eller parkeringsplats hos, har ett hyresavtal med, eller har haft ett hyresavtal med Stångåstaden, är Stångåstaden alltid personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter.


2.2 Studentbostäders personuppgiftsansvar

Om du söker bostad, lokal, förråd eller parkeringsplats hos, har ett hyresavtal med, eller har haft ett hyresavtal med Studentbostäder, är Studentbostäder alltid personuppgiftsansvarig. För vissa behandlingar t.ex. hantering av dina felanmälningar är Stångåstaden gemensamt personuppgiftsansvarig tillsammans med Studentbostäder för behandlingen av dina personuppgifter.

 

2.3 Kulturfastigheters personuppgiftsansvar

Om du söker bostad, lokal, förråd eller parkeringsplats hos, har ett hyresavtal med, eller har haft ett hyresavtal med Kulturfastigheter, är Kulturfastigheter alltid personuppgiftsansvarig. För vissa behandlingar t.ex. hantering av dina felanmälningar är Stångåstaden gemensamt personuppgiftsansvarig tillsammans med Kulturfastigheter för behandlingen av dina personuppgifter. 

 

2.4 Vad innebär gemensamt personuppgiftansvar?

Om Stångåstaden och Studentbostäder, respektive Stångåstaden och Kulturfastigheter, är gemensamt personuppgiftsansvariga, ansvarar båda bolagen tillsammans för att dina personuppgifter behandlas på rätt sätt och att du får relevant information om behandlingen av dina personuppgifter. Du som registrerad har rätt att utöva dina rättigheter mot vilket av dessa bolag som du önskar, men din huvudkontakt är det bolag som du söker bostad, lokal, förråd eller parkeringsplats hos, har ett hyresavtal med, eller har haft hyresavtal med.

 

3. KONTAKTUPPGIFTER TILL PERSONUPPGIFTSANSVARIGA

För att förenkla för dig har Stångåstaden, Studentbostäder och Kulturfastigheter utsett en gemensam dataskyddskoordinator som du kan kontakta om du har frågor kring vår behandling av personuppgifter. Du når vår dataskyddskoordinator på (dataskydd)@stangastaden.se 


Om du vill komma i kontakt med Stångåstaden, Studentbostäder eller Kulturfastigheter finner du våra kontaktuppgifter här.


AB Stångåstaden, Box 3300, 580 03 Linköping. Telefonnummer 013-20 85 00.
Studentbostäder i Linköping AB, Box 10052, 580 10 Linköping. Telefonnummer 013-20 86 60.
Kulturfastigheter i Linköping AB, Box 1733, 581 11 Linköping. Telefonnummer 013-20 86 70.

 

4. VILKA PERSONUPPGIFTER BEHANDLAR VI OCH VARFÖR?

 

I det här avsnittet berättar vi mer om när och hur dina personuppgifter behandlas av oss.


4.1 Var får vi personuppgifterna ifrån?

I de flesta fall är det du som lämnar dina personuppgifter till oss, t.ex. när du registrerar dig i vår bostadskö, gör en intresseanmälan för en bostad, parkeringsplats eller lokal, när du gör en felanmälan eller kommunicerar med oss på något sätt.


För att bedöma om du uppfyller vår hyrespolicy inhämtas uppgifter om hur du skött tidigare boenden och/eller hur du i allmänhet sköter dina åtaganden från referenser du försett oss med och uppgifter om din ekonomiska situation inhämtas från kreditupplysningsföretag, inkassoföretag och Kronofogdemyndigheten. För att bedöma om du uppfyller Studentbostäders hyrespolicy kan även, om du samtycker till det, uppgift om din antagning eller studieresultat inhämtas via LADOK. Vi kan även i övrigt uppdatera dina personuppgifter mot offentliga register för att säkerställa att de är korrekta.

 

Även i andra fall kan vi få information om dig från andra, t.ex. om du är hyresgäst hos oss och vi får information från våra leverantörer av tjänster och nyttigheter, från störningsjour eller grannar, eller om du hyr i andra hand eller vill byta lägenhet och vi får information om dig från förstahandshyresgästen till den lägenhet du önskar att hyra.

 

4.2 När bostad, parkeringsplats eller lokal söks

 • Administration av din registrering. När du registrerar dig i vår bostadskö behandlar vi de personuppgifter som du lämnat vid registreringen för att skapa Mina Sidor och för att ställa dig i bostadskön. Vilka personuppgifter som är nödvändiga att du lämnar framgår av registreringsformuläret. Vi behandlar också dina personuppgifter för att administrera dina Mina Sidor, inklusive dina inställningar om dina önskemål och prenumerationer, för att uppdatera din köplats samt för att skicka ett meddelande till dig då vi publicerar en ledig bostad, lokal, förråd eller parkeringsplats som motsvarar dina önskemål (om du aktiverat vår prenumerationstjänst). Den lagliga grunden för vår behandling är att den är nödvändig för vårt och ditt berättigade intresse att kunna registrera dig i kön. Om du inte lämnar personuppgifterna till oss kan du inte registrera dig i bostadskön eller skapa Mina Sidor.

 • Hantering av kundserviceärenden. I syfte att identifiera dig, kommunicera med dig och besvara dina frågor samt för att utreda eventuella klagomål- och supportärenden behandlar vi dina personuppgifter som är kopplade till dina Mina Sidor och den korrespondens och övriga uppgifter som du tillhandahåller oss när du besöker oss, eller kontaktar oss via telefon, e-post eller andra digitala kanaler. Den lagliga grunden är vårt och ditt berättigade intresse av att kunna hantera kundserviceärenden. Behandlingen är inte nödvändig för att vara registrerad i vår bostadskö, men om du inte lämnar personuppgifterna till oss kan vi inte bistå dig med kundservice.

 • Studentbostäder: Administration av intresseanmälan. När du söker bostad hos Studentbostäder behandlar vi ytterligare personuppgifter för att administrera din ansökan och fastställa om du uppfyller kriterierna för att bli hyresgäst hos Studentbostäder. Den lagliga grunden för behandlingen är att den är nödvändig för vårt och ditt berättigade intresse att kunna registrera dig i studentbostadskön. Om du inte lämnar uppgifterna till oss kan du inte teckna hyresavtal med Studentbostäder.

 • Kulturfastigheter: Administration av årsavgifter. När du söker bostad hos Kulturfastigheter behandlar vi uppgift om din betalning av årsavgiften som ska erläggas för att vara registrerad i Kulturfastigheters bostadskö. Den lagliga grunden för behandlingen är att den är nödvändig för vårt och ditt berättigade intresse att kunna fortsätta vara registrerad i Kulturfastigheters bostadskö på årsbasis. Om vi inte kan behandla uppgifterna kan du inte vara registrerad i Kulturfastigheters bostadskö.

4.3 När hyresavtal erbjuds

 • Administrering av din intresseanmälan och erbjudanden. När du anmäler ditt intresse för att hyra en bostad, parkeringsplats, förråd eller lokal behandlar vi personuppgifterna som du registrerat i syfte att kunna erbjuda dig ett hyresavtal. För att bedöma om du uppfyller vår hyrespolicy innefattar behandlingen även i tillämpliga fall att vi inhämtar uppgifter om hur du skött tidigare boenden och/eller hur du i allmänhet sköter dina åtaganden från referenser du försett oss med och uppgifter om din ekonomiska situation (t.ex. uppgift om din inkomst, eventuella betalningsanmärkningar, eller skulder) från kreditupplysningsföretag, inkassoföretag och Kronofogdemyndigheten. Om du erbjuds ett särskilt boende eller gruppboende, kommer vi att hämta in beslut från socialnämnd. För att bedöma om du uppfyller Studentbostäders hyrespolicy kan även uppgift om din antagning eller studieresultat inhämtas via LADOK. Om du blir erbjuden objektet du sökt behandlar vi dina kontaktuppgifter för att skicka dig ett erbjudande om att komma på visning. Den lagliga grunden för vår behandling är att den är nödvändig för att vi ska kunna erbjuda dig att ingå ett hyresavtal med oss. Om vi inte behandlar dina personuppgifter kan vi inte erbjuda dig ett hyresavtal.

 • Om din intresseanmälan avslås. Om din intresseanmälan avslås på grund av misskötsamhet i samband med ett tidigare hyresavtal behandlar vi uppgifter om ditt avslagsbeslut under en begränsad tid. Den lagliga grunden för vår behandling är att den är nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse av att spara information om grunden för avslagsbeslutet.

4.4 När du har ett hyresavtal

 • Administrering av hyresförhållandet. Vi behandlar dina personuppgifter för att administrera hyresförhållandet och uppfylla våra åtaganden gentemot dig, vilket t.ex. innebär att vi skickar hyresavier till dig, administrerar din betalning, registrerar nycklar och portkod kopplat till ditt namn och telefonnummer och registrerar taggar till elektroniska nyckelsystem ditt lägenhetsnummer. Beroende på vilken typ av bostad, lokal eller förråd du hyr av oss kan vi behandla information från individuell el-, värme- och vattenmätning. Om du gör en felanmälan eller önskar arbete utfört behandla vi dina kontaktuppgifter, lägenhetsnummer och information om det du vill ha åtgärdat. Vi behandlar också dina kontaktuppgifter för att kommunicera med dig i olika sammanhang, t.ex. för att besvara din kommunikation eller frågor till vår kundservice, skicka uppgift till dig om bokade besiktningar eller arbeten. Den lagliga grunden för vår behandling är att den är nödvändig för att fullgöra våra skyldigheter under hyresavtalet med dig. Om vi inte behandlar dina personuppgifter har vi inte möjlighet att fullgöra våra åtaganden mot dig. Om du har skyddade personuppgifter kommer vi att hantera dina uppgifter enligt våra rutiner för sådana.

 • Tjänster och service. Vi behandlar dina personuppgifter för att erbjuda dig tjänster och service utöver vad som reglerats i hyresförhållandet. Den lagliga grunden för behandlingen är en intresseavvägning. Behandlingen är nödvändig för vårt berättigade intresse av att utveckla, förbättra och sälja produkter och tjänster och bibehålla en god kundkontakt med dig. Om vi inte behandlar dina personuppgifter kan vi inte erbjuda dig tjänster eller service utöver våra uttryckliga skyldigheter enligt hyresavtalet.

 • Administrering av ansökningar om att byta bostad eller andrahandsuthyrning. Vi behandlar uppgifter både om dig som är vår hyresgäst och dig som är intresserad av att bli hyresgäst hos oss för att behandla och ta ställning till ansökan. I båda fallen får vi dessa uppgifter från dig. Den lagliga grunden för vår behandling är en intresseavvägning. Behandlingen är nödvändig för vårt och ditt berättigade intresse att behandla och ta ställning till ansökan. Om vi inte behandlar dina uppgifter kan vi inte godkänna din ansökan om att byta bostad eller andrahandsuthyrning.

 • Administrering av borgensmän, gode män, förvaltare, fullmaktstagare, dödsbodelägare, kontaktpersoner/avimottagare. Vi behandlar kontaktuppgifter till dig som är borgensman, god man, förvaltare, fullmaktstagare, dödsbodelägare, kontaktperson eller avimottagare till någon av våra hyresgäster för att administrera hyresförhållandet med vår hyresgäst. Den lagliga grunden för vår behandling är att den är nödvändig för att tillgodose vårt och ditt berättigade intresse av administration av och kommunikation rörande vårt hyresförhållande med den hyresgäst som du har ett uppdrag för. Om vi inte behandlar dina personuppgifter kan vi inte kommunicera med dig.

 • Bostadsanpassning. Om din bostad är föremål för bostadsanpassning behandlar vi uppgifter om bostadsanpassningen inklusive vissa uppgifter om din hälsa. Den lagliga grunden för vår behandling är att kunna genomföra de sökta åtgärderna inom ramen för hyresavtalet. Om vi inte behandlar dina personuppgifter kan vi inte genomföra bostadsanpassning. 

 • Information angående störningar eller annan påverkan. Inom ramen för störningsärenden, förekomst av ohyra eller annan påverkan behandlar vi ditt namn, information om boende och uppgifter om eventuella störningar, missförhållanden eller annan påverkan i din eller annans lägenhet eller angränsade ytor. Om du gör anmälan behandlar vi ditt namn och din adress och andra personuppgifter du väljer att lämna till oss. Om du själv blir föremål för ärendet behandlar vi uppgift om din identitet och adress och de uppgifter som vi får från den som vidtagit anmälan. Den lagliga grunden för vår behandling är att den är nödvändig för att fullgöra våra skyldigheter och tillvarata rättsliga anspråk enligt hyresavtalet. Om vi inte kan behandla uppgifterna har vi inte möjlighet att fullgöra våra åtaganden mot våra hyresgäster.

 • Kameraövervakning/kamerabevakning. Vi övervakar vissa områden med allmän kameraövervakning/kamerabevakning i enlighet med tillämplig lagstiftning för våra berättigade intressen att öka tryggheten i våra bostadsområden, minska skadegörelse, förhindra brott och vara ett bra stöd i brottsutredningar. Vilka dessa områden är framgår av skyltar placerade i området. Om du vistas i ett område som kameraövervakas kan vi komma att behandla bilder som visar dig. Den lagliga grunden för vår behandling är vårt berättigade intresse av allmän kameraövervakning/kamerabevakning i enlighet med tillämplig lagstiftning.

 • Passageloggar i elektroniska nyckelsystem. Om du hyr lägenhet, förråd eller parkeringsplats i en fastighet som har ett elektroniskt nyckelsystem behandlar vi passageloggar från det elektroniska nyckelsystemet hänförliga till gemensamma utrymmen i fastigheten för tekniskt underhåll och kundservice. Den lagliga grunden för vår behandling är vårt och ditt berättigade intresse av att kunna förebygga och åtgärda tekniska avbrott kunna ge dig god kundservice.

 • Studentbostäder: Boendekontroll. Om du är hyresgäst hos Studentbostäder utför vi boendekontroller för att kontrollera att du uppfyller kraven om att vara aktivt studerande vid Linköpings Universitet. Vi behandlar då uppgift om din studietakt. Den lagliga grunden för vår behandling är att den är nödvändig för att fullgöra hyresavtalet med dig. Om vi inte kan utföra boendekontroller har vi inte möjlighet att ha ett hyresavtal med dig.

4.5 När vi behandlar personuppgifter för statistik och uppföljning

 • Intern statistik och uppföljning. Vi behandlar uppgifter om din användning av Mina Sidor, frekvens och typ av intresseanmälan, information du lämnar vid deltagande i boendeenkäter, nöjdhetsundersökningar, uppföljning av entreprenörers och leverantörers arbeten och liknande för vår interna statistik och uppföljning. Den lagliga grunden för vår behandling är att den är nödvändig för vårt berättigade intresse av uppföljning, statistik och förbättrings- och förändringsarbete.

4.6 När behandling sker för marknadsföringsändamål och liknande 

 • Skicka information till dig. Om du är hyresgäst hos oss behandlar vi dina kontaktuppgifter för att skicka enkäter, information om tävlingar, events och liknande till dig samt för att skicka vår kundtidning Välkommen Hem till dig. Den lagliga grunden för vår behandling är att den är nödvändig för att tillgodose vårt och ditt berättigade intresse av att skicka information till dig som berör dig som hyresgäst.

 • Tävlingar och liknande events. Tävlingar, områdesdagar och liknande events eller engagemang. Om du väljer att delta eller anmäla dig till tävlingar, områdesdagar, events eller andra forum för grannar att mötas på som vi anordnar från tid till annan behandlar vi dina kontaktuppgifter och de personuppgifter som du förser oss med i syfte att kunna genomföra och följa upp den tävling eller det event som du anmält dig till. Den lagliga grunden för vår behandling är ditt samtycke som du lämnar när du anmäler dig till tävlingen eller eventet. Det är frivilligt att anmäla sig eller delta och du kan när som helst återkalla ditt samtycke.

 • Nyhetsbrev. Om du anmält dig till våra nyhetsbrev behandlar vi uppgifter om ditt namn och din e-postadress. Den lagliga grunden för vår behandling är ditt samtycke som du lämnar när du anmäler dig till vårt nyhetsbrev. Det är frivilligt att anmäla sig till våra nyhetsbrev och du kan när som helst återkalla ditt samtycke.

 • Sociala medier. När du kommunicerar med oss via våra sociala medier behandlar vi dina kontaktuppgifter i aktuell social media och andra uppgifter som du lämnar för att administrera och besvara ditt meddelande. Ditt meddelande bevaras öppet på vår sociala media, vilket innebär att de uppgifter du ger oss genom sociala medier är offentliga. Du har själv möjlighet att radera ditt meddelande. Den lagliga grunden för vår behandling är att behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt och ditt berättigade intresse av enkel och öppen kommunikation på sociala medier. Om vi inte behandlar dina personuppgifter kan vi inte kommunicera via sociala medier med dig.

 • För marknadsföringsändamål. Om du är registrerad i vår bostadskö eller är hyresgäst hos oss behandlar vi dina kontaktuppgifter för att skicka marknadsföringsmaterial och allmän information om våra tjänster och erbjudanden till dig. Den lagliga grunden för behandlingen är att den är nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse av att marknadsföra och informera om våra tjänster och erbjudanden. Du har rätt att när som helst meddela oss att du inte längre vill få marknadsföring från oss. Vi kommer då att sluta att skicka marknadsföring marknadsföringsmaterial och allmän information om våra tjänster och erbjudanden till dig.

4.7 När vi har en skyldighet enligt lag

 

För att följa gällande lag, förordning och myndighetsbeslut. Utöver den behandling av personuppgifter som anges här ovan, behandlar vi även personuppgifter i den mån det är nödvändigt för att vi ska kunna fullgöra våra skyldigheter enligt lag, förordning eller myndighetsbeslut. Det innebär att vi behandlar dina personuppgifter för att följa våra lagstadgade skyldigheter som hyresvärd, bokföringslagen, tryckfrihetsförordningens bestämmelser om allmänna handlingar, arkivlagen och andra tvingande lagar.

5. HUR HAR VI GJORT VÅR INTRESSEAVVÄGNING NÄR DEN LAGLIGA GRUNDEN

ÄR VÅRT BERÄTTIGADE INTRESSE?

 

För vissa ändamål behandlar vi dina personuppgifter med stöd av en intresseavvägning som laglig grund för behandlingen. I intresseavvägningen har vi bedömt att vårt berättigade intresse av att utföra behandlingen väger tyngre än ditt intresse av att inte få dina personuppgifter behandlade. Om du vill veta mer om hur vi har gjort den här bedömningen är du välkommen att kontakta oss. Du hittar våra kontaktuppgifter i början av den här informationen.


6. VILKA KAN FÅ TILLGÅNG TILL DINA PERSONUPPGIFTER?

Vi säljer aldrig personuppgifter till tredje part. I vissa fall överför vi dock dina personuppgifter till tredje parter. Om du vill få mer detaljerad information om vilka som mottar dina uppgifter är du alltid välkommen att kontakta oss.

 • Leverantörer som tillhandahåller olika typer av IT-system och tjänster som är nödvändiga för att vi ska kunna bedriva vår verksamhet och fullgöra våra åtaganden mot dig.

 • Entreprenörer och liknande som utför reparationsarbeten, renoveringar eller annan typ av åtgärd i din bostad eller din lokal.

 • Leverantörer av störningsjourstjänster eller vaktbolag som hanterar störningsanmälningar.

 • Andra tjänsteleverantörer och liknande som vi använder för att skicka vår kundtidning Välkommen Hem, enkäter och information till dig.

 • Leverantörer av nyttigheter till våra fastighetsbestånd och hyresgäster, t.ex. försäkringsbolag, elbolag och bredbandsbolag i syfte att dessa ska kunna förse dig med förmånliga erbjudanden i egenskap av hyresgäst hos oss. 

 • Inkassobolag, andra rättsliga biträden, Kronofogdemyndigheten, hyresnämnden, allmän domstol eller socialnämnd vid eventuell försening av betalning av hyra, störningar, missförhållanden eller andra rättsliga krav på dig hänförligt till hyresförhållandet eller annars.

 • Myndigheter. Om vi har en rättslig skyldighet att göra det lämnar vi ut dina personuppgifter till myndigheter på deras eller din begäran, eller på eget initiativ.

 • Överlåtelse av fastighet. Vid eventuell försäljning av delar av vårt fastighetsbestånd kan dina personuppgifter överföras till potentiell förvärvare.

 • Visning av lägenhet. För visning av uppsagd lägenhet delar vi dina kontaktuppgifter (namn och telefonnummer) till de sökande som har fått erbjudande.

7. VAR BEHANDLAS DINA PERSONUPPGIFTER?

 

Vi, våra leverantörer och samarbetspartners behandlar som huvudregel dina personuppgifter endast inom EU/EES. I de fall personuppgifter behandlas utanför EU/EES föreligger antingen ett beslut från EU-kommissionen om att tredjelandet ifråga säkerställer en adekvat skyddsnivå eller lämpliga skyddsåtgärder som säkerställer att dina personuppgifter skyddas.


8. HUR LÄNGE SPARAR VI DINA PERSONUPPGIFTER?

Vi behandlar dina personuppgifter för att administrera din registrering och Mina Sidor så länge du söker bostad, lokal eller parkeringsplats hos oss och så länge uppgifterna är relevanta och aktuella. Om du inte är hyresgäst hos oss kan du när som helst meddela oss att du inte vill stå kvar i vår bostadskö och att du vill att dina Mina Sidor tas bort.


Behandling av dina personuppgifter för marknadsföringsändamål baserat på vårt berättigade intresse sker så länge du har ett användarkonto hos oss/är registrerad i vår bostadskö eller är hyresgäst hos oss, eller till dess du meddelar oss att du inte längre vill ha marknadsföring från oss. Om vi skickar nyhetsbrev om våra nybyggnationsprojekt m.m. baserat på ditt samtycke skickas nyhetsbreven till dig till dess att du meddelar oss att du inte längre vill ha nyhetsbrev från oss. Om vi behandlar dina personuppgifter för tävlingar eller events behandlas dina personuppgifter till dess att tävlingen eller eventet har avslutats, eller tills dess du återkallar ditt samtycke.


Behandling av personuppgifter inom ramen för administrering av ditt hyresförhållande sparas så länge hyresförhållandet pågår. Vissa uppgifter sparas under en tid därefter. Uppgifter som krävs för bevakning av rättsliga anspråk som rör hyresavtalet sparas i två år efter att hyresavtalet upphört.  Om ditt hyresavtal har upphört p.g.a. misskötsamhet sparar vi information om din identitet och uppgift om varför ditt hyresavtal upphörde under tre år. Om vi har något krav på dig sparar vi information om din identitet och grund för kravet till dess vi fått fullt betalt för vårt krav, eller så länge kravet kan göras gällande rättsligt.


Bilder från allmän kameraövervakning/kamerabevakning raderas automatiskt efter fjorton dagar. Passageloggar i elektroniska nyckelsystem sparas i fjorton dagar. Uppgifter om störningsärenden raderas tre år efter avslutat ärende eller så snart de inte längre kan göras gällande rättsligt.


Uppgifter för att behandla och ta ställning till ansökan om bostadsbyte, överlåtelse eller andrahandsuthyrningar raderas när lägenhetsbytet, överlåtelsen eller andrahandsuthyrningen är avslutat.


Om din ansökan om bostad, lokal eller parkeringsplats, eller ansökan om bostadsbyte, överlåtelse eller andrahandsuthyrning avslås, raderas uppgifterna efter avslaget, såvida du inte registrerat dig på vår hemsida och står kvar som sökande. Om avslagsbeslutet beror på att du inte uppfyller vår hyrespolicy raderas uppgifter om grunden för avslagsbeslutet efter två år.


Dina personuppgifter sparas längre än vad som angetts ovan i den mån vi är skyldiga att göra det enligt lag, förordning eller myndighetsbeslut. Det innebär att vi sparar uppgifter som krävs för att följa tillämplig lagstiftning i enlighet med lag. Vi vill särskilt notera att vi är kommunala allmännyttiga bostadsföretag och omfattas av tryckfrihetsförordningens bestämmelser om allmänna handlingar. Det innebär att vi bevarar allmänna handlingar i vårt arkiv. Allmänna handlingar är handlingar som skickas in till oss eller handlingar vi själva upprättar, t.ex. hyresavtal, brev och intyg. Vi gallrar allmänna handlingar och uppgifter enligt vår dokumenthanteringsplan.


9. HUR KAN DU PÅVERKA VÅR BEHANDLING AV DINA PERSONUPPGIFTER?

 

Du har enligt gällande dataskyddslagstiftning vissa rättigheter avseende behandlingen av dina personuppgifter. För att får mer information om dina rättigheter eller utöva dina rättigheter är du välkommen att kontakta oss. Om du inte vill att dina personuppgifter ska behandlas för marknadsföringsändamål kan du när som helst meddela oss det.


Rätt till tillgång. Du har rätt att få bekräftelse på huruvida personuppgifter som rör dig behandlas av oss och du har även rätt att få en kopia av de personuppgifter som är under behandling. Vid ett sådant utlämnande måste vi säkerställa din identitet.


Rätt till rättelse. Du kan själv ändra personuppgifter genom att logga in på Mina Sidor. Du har också rätt att få felaktiga personuppgifter rättade och komplettera ofullständiga personuppgifter.


Rätt till radering (rätten att bli bortglömd). Under vissa förutsättningar har du rätt att begära radering av dina personuppgifter.


Rätt att återkalla ditt samtycke. Om någon behandling grundar sig på ditt samtycke, har du rätt att när som helst återkalla ditt samtycke. Återkallelsen får dock ingen effekt på den behandling som skett innan återkallelsen ägde rum.


Rätt till begränsning av behandling. Under vissa förutsättningar har du rätt att kräva att behandlingen av dina personuppgifter begränsas. Rätten föreligger också om du har invänt mot behandlingen och vi inte ännu utfört kontroll av om vårt berättigade intresse väger tyngre än ditt intresse av att inte få personuppgifterna behandlade.


Rätt att invända mot behandling. Du har rätt att när som helst invända mot behandlingen av dina personuppgifter som grundar sig på en intresseavvägning. Om vi inte kan visa att vi har berättigade skäl för behandlingen som väger tyngre än ditt intresse av att inte få personuppgifterna behandlade kommer dina personuppgifter inte längre behandlas för detta ändamål.


Rätt till dataportabilitet. Du har under vissa förutsättningar rätt att kräva att dina personuppgifter överförs i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format till en annan personuppgiftsansvarig. Denna rättighet är begränsad till uppgifter som du själv tillhandahållit oss.


Rätt att inge klagomål. Du har rätt att lämna klagomål till en tillsynsmyndighet. Du lämnar med fördel ett sådant klagomål till myndigheten i det land inom EU/EES som du bor eller arbetar i. Tillsynsmyndighet i Sverige är Integritetsskyddsmyndigheten.

 


10. ANVÄNDER VI COOKIES?

 

Ja, vi använder cookies. För att läsa mer om hur vi använder cookies och hur du kan påverka användningen av cookies rekommenderar vi att du läser här: https://www.studentbostader.se/sv/om-oss/cookies


11. KOMMER DENNA INFORMATION ATT UPPDATERAS?

 

Denna information om vår personuppgiftsbehandling uppdaterades senast den 20181220 och kan komma att ändras.


Om vi gör väsentliga ändringar i texten, t.ex. avseende ändring av ändamålen för behandlingar av dina personuppgifter, kommer vi att meddela dig innan ändringen träder i kraft genom att publicera en ny version på vår webbplats. I tillämpliga fall kommer ändringen även att framgå av Mina Sidor, skickas genom e-post och finnas tillgänglig i vår Bobutik.