Hoppa till huvudmenyn Hoppa till innehåll

Området Flamman

Flamman ligger i stadsdelen Gottfridsberg och är ett av Linköpings äldsta studentbostadsområden. Studentbostäder har idag 250 studentbostäder i området. Kvarteret Flamman byggdes i mitten på 1960-talet och är idag i behov av en större ombyggnad och renovering. Samtidigt har kommunen, tillsammans med Studentbostäder, drivit ett arbete med en ny detaljplan för området som möjliggör fler nya studentbostäder. Detaljplanen för kvarteret Flamman vann laga kraft under sommaren 2021. Nu planerar Studentbostäder för byggstart av 187 nya studentlägenheter och samtidigt genomföra den nödvändiga renoveringen av befintliga huskroppar i området. Nyproduktion och renovering kommer att pågå parallellt i området under de kommande 2,5 åren. Nya Flamman kommer att stå helt klart 2027 och då omfatta cirka 450 studentbostäder.

Omfattning
  • 187 nya studentlägenheter i nyproduktion – främst 1 rum med pentry
  • Tillskapar fler egna studentlägenheter och minskar på korridorsrum
  • Etappindelad renovering
  • Ombyggnad och renovering under ca 2,5 år
  • Främst invändig renovering samt bevara och rusta upp exteriört
  • Alla gemensamhetskök flyttas in mot gården
  • Ny innergård och gemensamhetslokaler
  • Flamman Pub kommer också att omfattas av ombyggnation
Preliminär tidplan
December 2023 – Februari 2024
Påbörja byggnation av nytt återvinningshus
Januari 2024
Schaktarbten nya bostäder, därefter påbörjas produktion av nya bostäder på området (pågår till och med juni 2026)
Februari 2024
Rivning av befintligt återvinningshus
Juni 2024
Ombyggnation påbörjas (se etapp översikt i illustration nedan)
Augusti 2026
Preliminär inflyttning i nya huset
Under 2027
Ombyggnation färdigställd

Nya hus

BC Bygg är kontrakterad som entreprenör för de nya husen och kommer efter att bygglov beviljats, att starta arbetet med de 187 nya lägenheterna. Inom de nya husen kommer det även byggas garage, cykelförråd och gemensamma ytor, såsom studierum. De nya husen kommer att byggas ihop med befintliga huskroppar och behålla samma utseende exteriört som de befintliga husen.

Objektsfördelning: 167 st 1 rok, 14 st 2 rok, 4 st 3 rok

Nytt återvinningshus

Det första steget i förändringen av Flamman är att bygga ett nytt återvinningshus och nya djupbehållare utmed Onkel Adams gata. Återvinningshuset byggs med platta på mark och med en tät konstruktion för att minimera lukter från byggnaden. Hushållsavfall och restavfall kommer att hanteras via djupbehållare där den nedgrävda behållaren, men hjälp av marken, kyler avfallet. Vi upplever i tidigare genomförda projekt att även denna typ av lösning minimerar risker för lukter.

Renovering av befintliga hus

Under juni 2024 är vår plan att påbörja en större ombyggnad av befintliga hus. Ombyggnaden är framför allt invändig och vi konverterar en stor andel av korridorsrummen till ettor. Vi tillskapar även några nya lägenheter i byggnaderna. Vi planerar för att ta bort de gemensamma köken som idag har sitt läge mot Onkel Adams gata och enbart ha lägenheter och rum i den riktningen. De balkonger som finns på huset kommer vara kvar, men inte användas av korridorsboende. Utvändigt kommer vissa arbeten att ske, men vi ska bevara utseendet på huset. Ombyggnation och renovering kommer att ske i etapper enligt illustrationen nedan.

Tidplanen är baserad på den bästa bedömning vi kan göra i dagsläget. Vi vill uppmärksamma er på att tidplanen kan komma att förändras under projektets genomförande.

Framkomlighet och parkering

I och med produktionsstart av nytt återvinningshus och de nya husen kommer framkomlighet och trafik påverkas i området.

Störningar och trafik

Mark- och byggarbetena kommer tidvis att medföra störningar i form av buller och begränsad framkomlighet för bilar. Önskar du som närboende få information kring störningar och framkomlighet i området kontakta oss nedan.

Kontaktpersoner

Kontaktperson för störningar och framkomlighet i området:
Henrik Johansson, Fastighetsförvaltare Studentbostäder i Linköping AB
Telefon: 013-20 86 49
E-post: henrik.johansson@studentbostader.se

Kontaktperson för befintliga kunder boende på Flamman:
Susanne Andersson, koordinator ombyggnation och renovering av befintliga hus på Flamman
Telefon: 013-20 86 63
E-post: susanne.andersson@stangastaden.se

Snart kan ännu fler bo i klassiska Flamman

Nu händer det spännande saker i en riktig studentlivsklassiker i Linköping; bostadsområdet Flamman i Gottfridsberg. Som Linköpings första studentbostadsområde har studentkulturen här blomstrat sedan 1960-talet. Och nu är det dags att uppdatera området för att passa nutida studenters önskemål och livsstil, samtidigt som dagens 250 bostäder ska bli betydligt fler.

Illustration: WinellJern